Pojdi na glavno vsebino

Pravila delovanja

Pravila delovanja slovenske mreže UNESCO pridruženih šol (v nadaljevanju ASPnet)

0. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravil)

(1) Ta pravila določajo delovanje ASPnet v skladu s smernicami mednarodne kooordinacije ASPnet in z dopolnilnimi določbami za slovenske člane ASPnet.

2. člen
(namen pravil)

(1) Pravila delovanja ASPnet nadomeščajo dosedanja Pravila delovanja UNESCO ASP mreže Slovenije in so v skladu s smernicami delovanja ASPnet, kot so bile sprejete na 39. generalni konferenci UNESCO novembra 2017 v Parizu.

3. člen
(spolna slovnična oblika)

(1) V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pravilih, pomenijo:

 • ASPnet je kratica za UNESCO pridružene šole (angl. Associated Schools Network, tudi Associated Schools Project Network).
 • šola je poimenovanje za vzgojno-izobraževalni zavod v Republiki Sloveniji, ki izobražuje za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje. Zaradi preglednosti pravil se izraz šola uporablja tudi za vrtce in delovne centre.
 • UNESCO je kratica za Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). V teh pravilih se največkrat uporablja kot kratica za sedež UNESCO v Parizu.

I. ZGODOVINA IN IME

5. člen
(zgodovina in ime)

(1) Leta 1953 je UNESCO pričel s projektom pod imenom Shema koordiniranih eksperimentalnih dejavnosti v izobraževanju za življenje v svetovni skupnosti, v katerem je sodelovalo 33 srednjih šol in 15 držav članic. Namen projekta je bil spodbuditi razvoj izobraževanja v skladu s cilji in dejavnostmi Organizacije Združenih narodov in njenih specializiranih agencij ter z načeli Splošne deklaracije o človekovih pravicah.

(2) Leta 1957 se je projekt preimenoval v Projekt pridruženih šol v izobraževanju za mednarodno razumevanje in sodelovanje, število sodelujočih šol pa je v letu 1963 naraslo na 191 šol iz 42 držav članic. Leta 1971 je projekt dobil novo ime, in sicer Projekt pridruženih šol v izobraževanju za mednarodno sodelovanje in mir, s čimer je sodelovanje med pridruženimi šolami postalo še bolj intenzivno. Leta 1997 se v UNESCO Programu in proračunu za leti 1998-1999 prvič pojavi kratica ASPnet za Projektno mrežo pridruženih šol (angl. Associated Schools Project Network), ki združuje vseh tedanjih 4.224 sodelujočih šol iz 137 držav.

(3) Danes ASPnet predstavlja globalno mrežo z več kot 11.000 pridruženimi šolami iz 181 držav. Ker so dejavnosti članic mreže prerasle okvire prvotnega projekta, je bila beseda projekt (angl. project) odstranjena in se tako mreža imenuje UNESCO mreža pridruženih šol. Kratica ASPnet je ostala nespremenjena, da mrežo še naprej povezuje z njeno institucionalno zgodovino.

(4) Slovenija je postala del ASPnet leta 1993, ko je bila kot prva šola v Sloveniji sprejeta v njene vrste Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana zaradi svoje vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije. Ta izjemna zavezanost je dobila svoje priznanje v letu 2002, ko je slovenska ASPnet prejela UNESCO nagrado Steber miru za svoje delo v podporo vzgoji za mir in nenasilje. Danes slovenski ASPnet združuje približno 100 šol v 10 središčih.

II. POSLANSTVO

6. člen
(poslanstvo)

(1) Cilj ASPnet je vzgoja za mir, s tem da zelo vidno vključi UNESCO vrednote in cilje v organizacijo, učne ure, projekte in pravila sodelujočih šol.

7. člen
(štirje Delorsovi stebri učenja)

(1) ASPnet poudarja pomembnost štirih Delorsovih stebrov izobraževanja, kot so definirani v Poročilu UNESCO komisije o izobraževanju za 21. stoletje Učenje: skriti zaklad:

 • učiti se, da bi vedeli,
 • učiti se delati,
 • učiti se biti in
 • učiti se živeti skupaj.

III. CILJI

8. člen
(cilji)

(1) ASPnet spodbuja vrednote in načela, zapisana v Ustavi UNESCO in Ustanovni listini Združenih narodov, med drugim temeljne pravice in človeško dostojanstvo, enakost med spoloma, socialni napredek, svobodo, pravico in demokracijo, spoštovanje raznolikosti in mednarodno solidarnost.

(2) ASPnet pomaga pri izpolnjevanju UNESCO poslanstva in njegovih glavnih nalog, kot so: služiti kot laboratorij idej, okrepiti mednarodno in regionalno sodelovanje, razvijati institucije in človeške vire ter prispevati k razvoju politik in vzdrževanju standardov. ASPnet prispeva k prvi funkciji – laboratorij idej – z uvajanjem inovativnih in kreativnih pedagoških metod, ki pretvorijo globalne koncepte v praktične primere na šolski ravni in ki spodbujajo preobrazbo izobraževalnih sistemov in politik. Kot globalna mreža ASPnet podpira sodelovanje, širjenje znanja in partnerstvo med podobno mislečimi šolami iz vsega sveta.

(3) ASPnet ponuja svojim članom priložnosti za razvoj občutka pripadnosti globalni skupnosti in prispeva k doseganju Ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable Development Goals, krajše SDGs), sprejetih leta 2015. Konkretno se ASPnet osredotoča na točko 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030. Ta točka opisuje Izobraževanje za globalno skupnost (angl. Global Citizenship Education, krajše GCED) in Izobraževanje za trajnostni razvoj (angl. Education for Sustainable Development, krajše ESD).

IV. UPRAVLJANJE

9. člen
(struktura)

(1) Upravna struktura organizacije ASPnet sestoji iz naslednjih organov:

 • mednarodni koordinator na sedežu UNESCO,
 • programski svet,
 • nacionalni koordinator,
 • delovne skupine,
 • središča,
 • člani in kandidati za člane,
 • partnerske šole.

(2) Organi pri svojem delu uporabljajo različna spletna orodja, ki jim omogočajo lažjo komunikacijo.

10. člen
(mednarodni koordinator na sedežu UNESCO)

(1) Mednarodni koordinator, ki je zadolžen za ASPnet v izobraževalnem sektorju na UNESCO sedežu, je odgovoren za celotno globalno koordinacijo in upravljanje mreže, tako da nudi nacionalnim koordinatorjem strateško in tehnično vodenje in jim pomaga pri zagotavljanju kvalitete. Prav tako UNESCO mednarodnemu koordinatorju daje pravico za sprejemanje novih članov v ASPnet in za usmerjanje načrtovanja UNESCO globalnih projektov in dejavnosti v sodelovanju z UNESCO sektorjem za programe, regionalnimi uradi in inštituti. Vzdržuje tudi pogosto komunikacijo z nacionalnimi koordinatorji, pripomore k lažjemu sodelovanju med državami in regijami ter vzpostavi komunikacijski material in sredstva, ki naredijo mrežo vidno in jo predstavijo kot zastopnico za spremembe. Mednarodni koordinator poroča UNESCO vodilnim telesom o dejavnostih ASPnet na podlagi letnih poročil, oddanih s strani nacionalnih koordinatorjev, in informacij o dejavnostih s strani članic.

11. člen
(programski svet)

(1) Programski svet na predlog Urada za UNESCO s sklepom ustanovi minister, pristojen za izobraževanje. S sklepom o imenovanju minister določi tudi predsednika programskega sveta in imenuje njegove člane, ki so:

 • predstavnik ministrstva,
 • generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO,
 • nacionalni koordinator in njegov namestnik,
 • predstavnik Zavoda RS za šolstvo,
 • predstavnik univerze in
 • dva predstavnika članov ASPnet.
12. člen
(naloge programskega sveta)

(1) Naloge programskega sveta so:

 • usmerja in spremlja celoten razvoj ASPnet,
 • sprejema programske osnove in vsebine, letni program dela in poročilo o dosežkih ASPnet ter spremlja njeno delovanje,
 • imenuje nacionalnega koordinatorja ASPnet,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa sklep o imenovanju in ta pravila.

(2) Administrativne, tehnične in strokovne naloge za programski svet opravlja Urad za UNESCO v okviru svojega rednega programa dela.

13. člen
(nacionalni koordinator)

(1) Programski svet imenuje nacionalnega koordinatorja za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Prav tako je v pristojnosti programskega sveta njegova razrešitev in ukrepanje v primeru odstopa nacionalnega koordinatorja.

(2) Za nacionalnega koordinatorja je lahko imenovan pedagoški delavec, ki je zaposlen pri enem izmed članov ASPnet. Odgovoren je za nadzor nad dejavnostmi in upravljanjem ASPnet, vključno z zagotavljanjem kakovosti na državni ravni. V okviru nacionalne komisije nacionalni koordinator povezuje ASPnet z državnimi organi in z UNESCO mednarodnim koordinatorjem ter spodbuja in podpira razvoj in izvedbo ASPnet aktivnosti v državi.

(3) Pri teh nalogah mu pomagajo njegov namestnik, vodje središč z namestniki ter šolski koordinatorji. V primeru povečanega obsega dela lahko nacionalni koordinator za posamezne operativne naloge zadolži tudi druge osebe, ki so lahko zunanji sodelavci. Kot komunikacijska vez med člani in mednarodnim koordinatorjem je nacionalni koordinator odgovoren za prenos informacij mednarodnega koordinatorja ostalim organom ASPnet, za nudenje pomoči pri izvedbi zahtev, kjer je to potrebno in mogoče, ter za poročanje o dejavnostih ASPnet v državi mednarodnemu koordinatorju (Dodatek 1 - Dolžnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO).

14. člen
(profil nacionalnega koordinatorja)

(1) Nacionalni koordinator za vodenje in komunikacijo potrebuje različne veščine, kot so:

 • znanje o UNESCO, njegovem delu in delovanju,
 • znanje o izobraževanju in vodenju šole,
 • spretnosti za usklajevanje in medsebojne odnose,
 • razvite organizacijske in komunikacijske veščine,
 • znanje in izkušnje na področju vodenja in izvedbe projektov,
 • tekoče znanje angleščine in/ali francoščine kot UNESCO delovnega jezika,
 • spretnosti glede promocije, navezovanja stikov in odnosih z javnostjo,
 • informacijske spretnosti.
15. člen
(naloge nacionalnega koordinatorja)

(1) Nacionalni koordinator opravlja naslednje naloge:

 • imenuje namestnika,
 • pomaga pri razvoju nacionalne strategije in letnega načrta dela v posvetovanju z nacionalno komisijo in člani,
 • zagotovi splošno usklajenost in članom nudi upravljavsko in tehnično svetovanje, vključno s pomočjo pri načrtovanju in izvedbi projektov in dejavnosti in pri uporabi OTA,
 • glede na potrebe razvija in uvaja okvire za izvajanje nadzora kvalitete mreže ASPnet na nacionalni ravni,
 • redno posodablja nacionalni imenik središč, vodij središč z njihovimi namestniki ter članov in upravlja z vsemi postopki, povezanimi z novimi prijavami za članstvo, njihovimi obnovitvami ali prekinitvami,
 • razvija in upravlja e-poštni seznam vseh članov ASPnet v državi,
 • nadzoruje ASPnet aktivnosti in/ali projekte v državi ter enkrat letno poroča mednarodnemu koordinatorju,
 • vzdržuje redno komunikacijo s člani, njihovimi ravnatelji in šolskimi koordinatorji in jim po potrebi nudi pomoč,
 • prepozna in deli primere dobre prakse na šolski ravni v zvezi z upravljanjem, administracijo in izvedbo ASPnet dejavnosti,
 • razvija partnerstva, tako nacionalna kot mednarodna, ter s tem podpira ASPnet dejavnosti in projekte v svoji državi, kot tudi sodelovanje znotraj regij in podregij,
 • pomaga pri prevajanju in posredovanju UNESCO publikacij in informacij o programih,
 • je predstavnik članov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni,
 • pri odgovarjanju na vabila mednarodnega koordinatorja za izbor sodelujočih slovenskih predstavnikov uporablja proces izbire, ki je transparenten, vključujoč in upošteva enakopravnost med spoloma,
 • aktivno sodeluje na dogodkih ter pri izmenjavi primerov dobrih praks, ki zadevajo upravljanje ASPnet na nacionalni ravni z drugimi nacionalnimi koordinatorji,
 • se udeležuje mednarodnih srečanj, izobraževanj ali konferenc in zagotvalja širjenje dobrih praks,
 • pripravlja predloge programskemu svetu za priznavanje drugega strokovnega dela strokovnih delavcev, ki so neposredno vključeni v izvajanje dejavnosti ASPnet,
 • spodbuja razvoj novih pedagoških pristopov, skrbi za izmenjavo primerov dobrih praks v ASPnet, posreduje v mrežo pedagoško-didaktični material, izdan s strani UNESCO,
 • sodeluje z Uradom za UNESCO,
 • opravlja operativne naloge v zvezi z delovanjem mreže.
16. člen
(delovne skupine)

(1) ASPnet sestavljajo delovne skupine:

 • delovna skupina za evalvacijo vlog za pridobitev, ohranitev ali obnovitev statusa,
 • delovna skupina za evalvacijo projektov in potrjevanje finančnega načrta ASPnet,
 • delovna skupina za razvoj mreže.

(2) Programski svet imenuje posamezno delovno skupino za obdobje petih let. Prav tako je v njegovi pristojnosti določanje delovnih nalog, odstop in razrešitev članov delovnih skupin.

(3) Prvi dve delovni skupini sta tričlanski, tretja pa osemčlanska in jo sestavljajo:

 • nacionalni koordinator in njegov namestnik,
 • trije predstavniki članov, po eden z vsake stopnje izobraževanja,
 • en predstavnik Urada za UNESCO,
 • en predstavnik Urada za razvoj in kakovost izobraževanja,
 • en predstavnik Zavoda RS za šolstvo.
17. člen
(središče)

(1) V mreži je 10 središč, ki praviloma združujejo šole z določenega geografskega področja in omogočajo nacionalnemu koordinatorju timsko vodenje mreže.

(2) Središča so:

18. člen
(sedež središča)

(1) Sedež posameznega središča je na šoli, članici središča, ki središče vodi. Nacionalni koordinator na predlog ostalih članov središča imenuje šolo, ki vodi središče, za obdobje petih let. Po preteku obdobja je šola lahko ponovno imenovana za sedež središča.

19. člen
(vodja središča)

(1) Ravnatelj šole, kjer je sedež središča, imenuje pedagoškega delavca, ki je zaposlen na šoli, za vodjo središča. Prav tako je v njegovi pristojnosti razrešitev vodje središča in ukrepanje v primeru odstopa vodje središča. Ob neizpolnjevanju nalog ali na predlog večine članov središča, lahko vodjo središča razreši tudi nacionalni koordinator.

(2) Vodja središča imenuje svojega namestnika, ki ni nujno zaposlen na isti šoli, prihaja pa iz šole, ki je članica središča.

20. člen
(naloge vodje središča)

(1) Naloge in pristojnosti vodje središča so:

 • imenovanje namestnika središča,
 • izdelava načrta dela središča,
 • izdelava poročila o delu središča,
 • koordinacija dela med šolami v središču,
 • sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem na vseh področjih in nivojih delovanja ASPnet,
 • sodelovanje z občinami in lokalnimi skupnostmi, iz katerih prihajajo člani posameznega središča ASPnet,
 • skrb za pretok informacij med organi ASPnet,
 • druge naloge po naročilu nacionalnega koordinatorja.
21. člen
(člani)

(1) Člani: glavni nosilci mreže ASPnet so šole, saj so odgovorne za razvoj in izvedbo lastnih inovativnih projektov ter druge iniciative in pristope, ki omogočajo sodelovanje celotne šolske skupnosti. So tudi glavni upravičenci in ciljna skupina za projekte, organizirane s strani drugih šol, nacionalnega in/ali mednarodnega koordinatorja. Ena od pomembnejših odgovornosti, ki jo nosijo šole, je, da delijo svoje izkušnje z nacionalnim koordinatorjem in z drugimi šolami – tako domačimi kot tujimi, s ciljem skupnega učenja, ter s svojimi skupnostmi z namenom širiti vpliv ASPnet.

(2) Kandidati za člane so šole, ki v pripravljalnem obdobju, ki traja eno šolsko leto, opravljajo vse obveznosti kot člani, z izjemo, da ne smejo uporabljati uradnega znaka ASPnet in ne morejo prijaviti projektov v potrditev nacionalnemu koordinatorju. Kandidati za člane morajo sodelovati pri drugih projektih v enakem obsegu, kot to velja za člane (2. točka 28. člena).

22. člen
(šolski koordinator)

(1) Šolskega koordinatorja imenuje ravnatelj šole. Prav tako je v njegovi pristojnosti razrešitev oziroma ukrepanje ob njegovem odstopu.

(2) Njegovo ime in kontakt sta javno objavljena na spletni strani ASPnet.

23. člen
(naloge šolskega koordinatorja)

(1) Naloge šolskega koordinatorja, ki jih opravlja skupaj z ravnateljem, so:

 • pripravi program in letno poročilo o realiziranih nalogah ASPnet in tudi druge ustrezne šolske dokumente,
 • koordinira vse ASPnet dejavnosti na šoli in skrbi za povezovanje šole navzven,
 • načrtuje dolgoročne in kratkoročne cilje ter akcije,
 • pridobiva sodelavce med učitelji, učenci, lahko tudi med starši in zunanjimi sodelavci ter učenci/dijaki,
 • skrbi za preglednost izvajanja nalog na celotni šoli,
 • analizira rezultate oz. dosežke,
 • sodeluje s sestrskimi šolami v Sloveniji in tujini,
 • obvešča medije o primerih dobre prakse.

(2) Naloge, ki jih opravlja samostojno:

 • je tudi sam aktivni izvajalec ASPnet nalog,
 • se neposredno povezuje z vodjo središča,
 • se udeležuje strokovnih letnih srečanj šolskih koordinatorjev in sestankov vodje središča, povezuje se s kolegi šol v mreži.
24. člen
(vodja projekta)

(1) Vodjo projekta imenuje ravnatelj šole. Njegovo ime in kontakt sta javno objavljena na spletni strani šole.

25. člen
(naloge vodja projekta)

(1) Naloge vodje projekta so:

 • zasnuje projekt v skladu z ASPnet cilji,
 • koordinira vse dejavnosti v zvezi s projektom,
 • ga promovira,
 • analizira rezultate oz. dosežke.

V. ČLANSTVO

26. člen
(upravičenci)

(1) Članstvo v ASPnet je na voljo vsem javnim in zasebnim šolam v Republiki Sloveniji. Šola, kateri članstvo ni bilo odobreno, lahko z novim šolskim letom ponovno vloži vlogo za članstvo in znova postane kandidatka za članico.

27. člen
(kriterij)

(1) Glavni kriterij za članstvo je zavezanost vodstva šole in šolske skupnosti k spodbujanju UNESCO vrednot in idealov ter delo z:

 • uporabo inovativnih in vključujočih metodologij in pristopov,
 • zagotavljanjem varnih, trajnostnih, nenasilnih, vključujočih in učinkovitih okolij za učenje za vse učence,
 • sodelovanjem med šolami znotraj in zunaj države.

(2) Našteti vidiki zavezanosti mreži se ocenijo v postopku včlanitve. Prav tako morajo kandidati zagotoviti, da bodo izpolnili pogoje za članstvo iz 28. člena teh pravil.

28. člen
(pogoji za članstvo)

(1) Člani morajo zagovarjati UNESCO vrednote in načela ter uspešno opraviti določeno število nalog, da obdržijo članstvo. Naloge, ki jih določi UNESCO, so minimalni standard in zagotavljajo kakovost v delovanju in upravljanju mreže ASPnet ter jamčijo, da člani prispevajo k izpolnjevanju poslanstva in doseganju ciljev mreže.

(2) Naloge so naslednje:

 • oddaja letnega načrta dela in opis predvidenih dejavnosti,
 • oddaja letnega poročila o delu šole,
 • sodelovanje v vsaj enem globalnem ali regionalnem projektu, tekmovanju ali kampanji, ki jih predlaga UNESCO, ali vsaj enem projektu, tekmovanju ali kampaniji, ki jih izmed potrjenih nacionalnih aktivnosti izbere nacionalni koordinator (t. i. vodilni projekti),
 • sodelovanje v vsaj še treh projektih, ki jih izvajajo člani ASPnet,
 • obeleževanje vsaj treh mednarodnih dni, potrjenih s strani UNESCO, ki vključujejo celotno šolsko skupnost,
 • predstaviti ASPnet na svoji spletni strani,
 • obveščanje šolske in lokalne skupnosti o članstvu v ASPnet,
 • posodabljanje svojih informacij na spletni strani (kontaktne informacije, šolska statistika in dejavnosti),
 • obvezna javna uporaba znaka ASPnet članstva na šoli (Dodatek 2 - Priporočila za uporabo ASPnet loga).

(3) Zadnja alineja ne velja za kandidate za člane ASPnet.

29. člen
(postopek včlanitve)

(1) Šole, ki se želijo včlaniti v ASPnet, sporočijo svojo namero in zavezanost z vlogo nacionalnemu koordinatorju. Le-ta ji po prejemu vloge posreduje potrditev o sprejemu med kandidate za člane in o začetku pripravljalnega obdobja.

(2) Stroškov včlanitve ni, prav tako šolam ni treba plačati nikakršne članarine.

30. člen
(pripravljalno obdobje)

(1) Pripravljalno obdobje za nove kandidatke se vedno prične z novim šolskim letom in traja najmanj eno šolsko leto, ne glede na datum vložitve vloge za pridružitev v mrežo.

31. člen
(potrditev)

(1) Članstvo lahko potrdi samo UNESCO na podlagi priporočila s strani nacionalnega koordinatorja. Preden nacionalni koordinator na UNESCO posreduje pozitivno ali negativno mnenje za članstvo, se o svoji odločitvi posvetuje z vodjem središča, v katerem bo kandidat za člana kasneje deloval. Mednarodni koordinator UNESCO šoli in nacionalnemu koordinatorju pošlje elektronsko potrdilo o članstvu. Slednjemu UNESCO pošlje tudi originalen podpisan certifikat za posredovanje novi članici. Ko je članstvo potrjeno, je šola vključena v ASPnet. Samo šole, ki jih potrdi UNESCO, so ASPnet članice.

32. člen
(trajanje)

(1) Članstvo velja za obdobje petih let. Če delovna skupina za evalvacijo ugotovi, da je delo člana uspešno, se članstvo obnovi brez pripravljalnega obdobja.

33. člen
(obnovitev članstva)

(1) Ob koncu šolskega leta, nacionalni koordinator šoli sporoči, če so še vedno izpolnjeni pogoji za članstvo (glej 28. člen). Če pogoji niso izpolnjeni, nacionalni koordinator predloži predlog za prekinitev članstva na UNESCO. Če so pogoji izpolnjeni, se šoli potrdi obnovitev članstva brez pripravljalnega obdobja. Glavni način preverjanja je letno poročilo o delu šole, ki ga nacionalni koordinator lahko dopolni z obiski z namenom svetovanja in spremljanjem napredka. Tudi UNESCO lahko spremlja aktivnosti z namenom zagotavljanja kvalitete.

34. člen
(evalvacija članstva)

(1) Ob koncu vsakega šolskega leta šola odda letno poročilo, ki ga pregleda delovna skupina za evalvacijo šol. Na podlagi ugotovitev šolo obvesti, ali še vedno izpolnjuje pogoje za članstvo. Rezultati evalvacije so javno objavljeni na spletni strani ASPnet.

35. člen
(prekinitev članstva)

(1) Šola lahko kadarkoli prekine sodelovanje v ASPnet z obvestilom vodji središča in nacionalnemu koordinatorju, ki o tem obvesti UNESCO. Z dnem, ko UNESCO potrdi prekinitev članstva nacionalnemu koordinatorju in odstrani članico iz imenika, šoli preneha članstvo v ASPnet.

36. člen
(prenehanje članstva oziroma izključitev)

(1) Če šola ne spoštuje pravil (glej 28. člen), jo nacionalni koordinator lahko izključi iz mreže. Pred izključitvijo se nacionalni koordinator najprej posvetuje z vodjem središča, v katerem šola deluje, nato pa pozove šolo k obrazložitvi. Če šola ne poda obrazložitve oziroma je le-ta neutemeljena, nacionalni koordinator obvesti UNESCO o prenehanju članstva. Z dnem, ko UNESCO potrdi prekinitev članstva nacionalnemu koordinatorju in odstrani članico iz imenika, šoli preneha članstvo v ASPnet.

37. člen
(pravni naslednik)

(1) V primeru prenehanja delovanja šole, ki je članica ASPnet, se članstvo prenese na pravnega naslednika, če le-ta obstaja.

(2) Če je pravni naslednik šole šolski center oziroma zavod, ki združuje več šol, pri čemer je vsaka šola svoja, avtonomna enota, članica ASPnet ostane le tista enota združenega zavoda, ki je bila članica že predhodno. Vse ostale enote se lahko včlanijo v ASPnet pod enakimi pravili, kot vsaka druga šola.

38. člen
(vizualna identiteta)

(1) UNESCO listina o članstvu mora biti razstavljena v šoli na vidnem mestu.

(2) Člani morajo na vidnem mestu razstaviti napis, da so člani ASPnet.

(3) Kot dodatek k točki b tega člena lahko učenci izdelajo stensko poslikavo ali sliko, ki simbolizira članstvo šole v ASPnet.

(4) Člani lahko razpolagajo z logom ASPnet članstva v skladu z UNESCO pravili in predpisi (Dodatek 2 - Priporočila za uporabo ASPnet logotipa).

39. člen
(sporazum o članstvu)

(1) Oddaja prijave za članstvo in njena potrditev s strani UNESCO predstavljata moralno zavezo med šolo in UNESCO, ki temelji na prostovoljni zavezanosti šole ASPnet poslanstvu in ciljem ter priznanju te zaveze s strani UNESCO.

40. člen
(obseg)

(1) Število članov ni omejeno, vendar pa za zagotavljanje optimalnega delovanja in upravljanja ASPnet nacionalni koordinator lahko omeji število članov na razumno število, da je upravljanje lažje in da je število v skladu s sredstvi, ki so na voljo.

(2) Pri priporočanju šol za članstvo nacionalni koordinator, kolikor je to mogoče, izbira šole iz različnih regij, okolij in z različnimi stopnjami izobraževanja.

41. člen
(partnerske šole)

(1) UNESCO priznava samo ASPnet šole, potrjene s strani mednarodnega koordinatorja. Če je potrebno ali zaželeno, lahko nacionalni koordinator, po posvetovanju z mednarodnim koordinatorjem, uvede dodatne možnosti ali rešitve za občasno ali redno sodelovanje šol, ki niso članice, pri določenih ASPnet dejavnostih in dogodkih. Zaželeno je, da potrjene članice redno delijo svoje izkušnje in sodelujejo s takimi šolami, saj to poveča vidnost ASPnet aktivnosti v lokalni skupnosti. Uradne pravice, ki pripadajo ASPnet članicam, ne veljajo za te partnerske institucije, čeprav so priznane ali celo ustanovljene s strani države. Prav tako niso vključene v ASPnet imenik in se ne smejo imenovati ASPnet šole, temveč partnerske šole.

42. člen
(priznavanje strokovnega dela)

(1) Priznavanje strokovnega dela pedagoških delavcev, ki so neposredno vključeni v izvajanje dejavnosti ASPnet, se vrednoti v skladu s Priporočili za priznavanje drugega strokovnega dela pedagoških delavcev v ASPnet v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Dodatek 3 – Izvleček najpogosteje priznanega strokovnega dela).

(2) Točke se podeli za opravljanje funkcije skozi vse šolsko leto. Če se na funkciji tekom šolskega leta zamenja več oseb, se morajo osebe same dogovoriti, katera izmed njih bo dobila točke, podeljene s strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje, oziroma nacionalnega koordinatorja.

(3) Potrdilo o udeležbi in sodelovanju pri posameznem projektu za šole in mentorja izda vodja projekta.

Razlaga 42. člena (priznavanje strokovnega dela)

VI. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI

43. člen
(vrste dejavnosti)

(1) ASPnet dejavnosti in projekti so lahko zasnovani s strani mednarodnega koordinatorja, nacionalnega koordinatorja, inštitutov ali šol članic samih.

(2) Člani ASPnet izberejo dejavnosti ali projekte v skladu z 28. členom teh pravil.

44. člen
(prioritetna tematska področja)

(1) V skladu s svojim poslanstvom in cilji ASPnet prispeva k doseganju globalnih in nacionalnih UNESCO ciljev.

(2) Prioritetna tematska področja ASPnet so v skladu s cilji trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej ciljem točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030 (SDG 4 – Education 2030):

 • pripadnost globalni skupnosti in kultura miru ter nenasilja,
 • trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,
 • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.
45. člen
(vodilni projekti)

(1) V skladu z odločitvijo UNESCO držav članic mednarodni koordinator razvija dvoletne globalne ali regionalne vodilne projekte, ki se osredotočajo na posamezne teme.

(2) Nacionalni koordinator ASPnet izmed potrjenih projektov določi enega ali več vodilnih projektov za koledarsko leto.

46. člen
(praznovanje mednarodnih dni)

(1) Obeleževanje mednarodnih dni, ki jih izbere mednarodni koordinator, je najboljša začetna točka za poučevanje in spoznavanje UNESCO vrednot in prioritet. Koledar mednarodnih dni, med katerimi lahko izbirajo članice, je na voljo na spletni strani. Kjer je potrebno, UNESCO razvija posebne vire, gradiva in predloge za obeleževanja. Obeležitve naj vključujejo celotno šolsko skupnost in po možnosti oblikujejo pobude, ki zadevajo tudi širšo skupnost.

47. člen
(svetovanje in podpora)

(1) Članice so deležne svetovanja in tehnične podpore kot tudi dostopa do primerov dobrih praks za načrtovanje in izvajanje svojih dejavnosti predvsem s strani nacionalnega koordinatorja. UNESCO – mednarodni koordinator, UNESCO regionalne pisarne in inštituti – preko nacionalnega koordinatorja zagotavljajo svetovanje in podporo za mednarodne in regionalne projekte, za določene projekte pa lahko uvedejo tudi pomoč drugih partnerjev.

48. člen
(letna srečanja)

(1) Nacionalni koordinator enkrat letno organizira obvezno srečanje vodij središč.

(2) Nacionalni koordinator enkrat letno organizira tudi letno srečanje vseh šolskih koordinatorjev.

49. člen
(financiranje)

(1) ASPnet projekti in dejavnosti, ki jih zasnujejo in izvedejo člani, financirajo člani sami ali preko drugih virov. Udeležba na sestankih, ki jih skliče UNESCO ali nacionalni koordinatorji, je lahko delno ali v celoti financirana, če je na voljo dovolj sredstev. Prav tako je lahko financirano ali sofinancirano sodelovanje v določenih projektih, ki jih vodi ali podpira UNESCO.

(2) Nacionalni koordinator na podlagi sredstev, ki jih Slovenska nacionalna komisija za UNESCO nameni ASPnet, pripravi letni finančni načrt. Praviloma so sredstva namenjena delovanju nacionalnega koordinatorja, središč, vodilnih projektov in izdaji letne publikacije.

VII. POROČANJE

50. člen
(letna poročila)

(1) Z letnimi poročili se preverja izpolnjevanje pogojev članstva ter ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Poročanje je obvezno za vse organe ASPnet.

51. člen
(poročilo o izvedenem projektu)

(1) Koordinator projekta mora najkasneje v 30 dneh po koncu projekta oddati poročilo.

52. člen
(poročilo članov)

(1) Člani morajo oddati letno poročilo, ki ga prejmeta vodja središča in nacionalni koordinator. Poročilo je osnova za pripravo letnega poročila vodje središča. Poročilo članov mora vsebovati poročila o zaključenih dejavnostih, opis sprememb ali izboljšav, ki so rezultat ASPnet aktivnosti ali pobud ter izzivov in ovir, ki so se pojavili.

53. člen
(poročilo vodij središč)

(1) Vodje središč morajo oddati letno poročilo, ki ga prejme nacionalni koordinator. Poročilo je osnova za pripravo letnega poročila nacionalnega koordinatorja. Poročilo vodje središča vsebuje zbir poročil šolskih koordinatorjev o zaključenih dejavnostih, opis sprememb ali izboljšav, ki so rezultat ASPnet aktivnosti ali pobud ter izzivov in ovir, ki so se pojavili.

54. člen
(nacionalno poročilo)

(1) Nacionalni koordinator mora oddati letno poročilo mednarodnemu koordinatorju. Osnova za poročilo so poročila vodij središč. Nacionalno poročilo vsebuje kvalitativne in kvantitativne podatke s sintezo in analizo dela članic ter njihovih dosežkov in izzivov, opisanih v njihovih poročilih. Obdobje, ki je zajeto v nacionalnem poročilu, je preteklo šolsko leto.

55. člen
(globalno poročilo)

(1) Na podlagi nacionalnih poročil in dodatnih podatkov in informacij, mednarodni koordinator vsako leto pripravi kratko globalno poročilo o ASPnet, ki se posreduje UNESCO nacionalnim komisijam, nacionalnim koordinatorjem in članom. Prav tako mednarodni koordinator redno poroča UNESCO organom upravljanja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen
(kandidati za člane)

Kandidati za člane, ki so namero za vključitev v ASPnet oddali v šolskem letu 2017/2018, morajo pripravljalno obdobje v opraviti v naslednjem šolskem letu, to je v šolskem letu 2018/2019.

57. člen
(obstoječi člani)

Obstoječi člani, z različnimi statusi, ki so bili v veljavi do sprejetja teh pravil, postanejo člani brez pripravljalnega obdobja.

Ta pravila je potrdil programski svet in pričnejo veljati s 1. junijem 2018.

Dodatek A: Dolžnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

Dodatek B: Priporočila za uporabo ASPnet logotipa

Dodatek C: Izvleček najpogosteje priznanega strokovnega dela

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...